Lesson 1: VocabularyNote about phonetic descriptions

Words used in the conversation
vanlig va:n-lig regular, ordinary
att jobba jåb-a to work
att besöka be-sö:k-a to visit
att bo bo: to live, reside
att heta he:t-a to be called or named
att känna ɕen-a to know, be acquainted with
att komma kåm-a to come
att göra jö:r-a to make, to do
att prata pra:t-a to speak
att vara va:r-a to be
varit va:r-it been
då: then
en stad sta:d a town
en svensk svensk a Swede
en far fa:r a father
en fest fest a party
en lärare lä:r-ar-e a teacher
en månad må:n-ad a month
en mor mo:r a mother
en vikarie vi-ka:r-i-e a substitute
faktiskt fakt-iskt actually
kul ku:l fun
vad va(:d) what
var va:r where
inte in:t-e not
Stockholm ståk-hålm Stockholm
länge leŋ-e long (period of time)
liten li:t-en: small
bara ba:r-a only, just
men men but
jaha! ja-ha: Oh!
nästan nest-an almost
också åk- also
sant sant true
så: so, then
tillsammans til-sam-ans together
som såm like, as
spännande spen-and-e exciting
föräldrar för-eld-rar parents
en skådespelare skå:d-e-spe:l-ar-e an actor or actress

Copyright iSpeakSwedish.com 2021