Swedish verb list (page 1 of 2)Verbs are actions
  Infinitive     Present Simple past Past participle
accept att acceptera ak-sept-e:r-a accepterar accepterade accepterat
breastfeed att amma am-a ammar ammade ammat
suspect, sense att ana a:n-a anar anade anat
breathe att andas and-as andas andades andats
attack att angripa -gri:p-a angriper angrep angripit
arrest att anhålla an-hål-a anhåller anhöll anhållit
accuse att anklaga -kla:g-a anklagar anklagade anklagat
advertise att annonsera an-åns-e:r-a annonserar annonserade annonserat
connect att ansluta an-slu:t-a ansluter anslöt anslutit
employ att anställa an-stel-a anställer anställde anställt
use att använda an-vend-a använder använde använt
work att arbeta ar-be:t-a arbetar arbetade arbetat
resign att avgå a:v-gå: avgår avgick avgått
fire (e.g. an employee) att avskeda a:v-ɧe:d-a avskedar avskedade avskedat
finish att avsluta a:v-slu:t-a avslutar avslutade avslutat
reveal att avslöja a:v-slöj-a avslöjar avslöjade avslöjat
reject att avvisa a:v-vi:s-a avvisar avvisade avvisat
swim (leisurely), bathe att bada ba:d-a badar badade badat
bake att baka ba:k-a bakar bakade bakat
pound att banka baŋk-a bankar bankade bankat
ask for, pray att be be: ber bad bett
deceive att bedra be-dra: bedrar bedrog bedragit
free att befria be-fri:-a befriar befriade befriat
bury att begrava be-gra:v-a begraver begravde begravt
limit att begränsa be-grens-a begränsar begränsade begränsat
treat att behandla be-hand-la behandlar behandlade behandlat
keep att behålla be-hål-a behåller behöll behållit
need att behöva be-hö:v-a behöver behövde behövt
confirm att bekräfta be-kreft-a bekräftar bekräftade bekräftat
worry (be worried) att bekymra sig be-ɕym-ra-sej bekymrar sig bekymrade sig bekymrat sig
confess att bekänna be-ɕen-a bekänner bekände bekänt
depend (on something) att bero på be-ro:-på: beror på berodde på berott på
calculate, estimate att beräkna be-rä:k-na beräknar beräknade beräknat
tell att berätta be-ret-a berättar berättade berättat
defeat att besegra be-se:g-ra besegrar besegrade besegrat
describe att beskriva be-skri:v-a beskriver beskrev beskrivit
blame att beskylla be-ɧyl-a beskyller beskyllde beskyllt
consist, remain att bestå be-stå: består bestod bestått
ordar att beställa be-stel-a beställer beställde beställt
decide att bestämma be-stem-a bestämmer bestämde bestämt
reply to (e.g. a message) att besvara be-sva:r-a besvarar besvarade besvarat
visit att besöka be-sö:k-a besöker besökte besökt
pay att betala be-ta:l-a betalar betalade betalat
observe att betrakta be-trakt-a betraktar betraktade betraktat
mean att betyda be-ty:d-a betyder betydde betytt
store att bevara be-va:r-a bevarar bevarade bevarat
prove att bevisa be-vi:s-a bevisar bevisade bevisat
append, attach (to a document) att bifoga bi:-fo:g-a bifogar bifogade bifogat
form, shape att bilda bild-a bildar bildade bildat
bite att bita bi:t-a biter bet bitit
invite att bjuda in bju-da-in bjuder in bjöd in bjudit in
mix att blanda bland-a blandar blandade blandat
become att bli bli: blir blev blivit
flash, wink, blink att blinka bliŋk-a blinkar blinkade blinkat
blow att blåsa blå:s-a blåser blåste blåst
browse att bläddra bled-ra bläddrar bläddrade bläddrat
live, reside att bo bo: bor bodde bott
drill (a hole) att borra bår-a borrar borrade borrat
brush (hair) att borsta båʂt-a borstar borstade borstat
cure att bota bo:t-a botar botade botat
burn down att brinna ner brin-a-ne:r brinner ner brann ner brunnit ner
brake att bromsa bråms-a bromsar bromsade bromsat
wrestle att brottas bråt-as brottas brottades brottats
usually do att bruka bru:k-a brukar brukade brukat
break att bryta bry:t-a bryter bröt brutit
argue, have an argument att bråka brå:k-a bråkar bråkade bråkat
burn (something) att bränna bren-a bränner brände bränt
build att bygga byg-a bygger byggde byggt
rebuild, renovate att bygga om byg-a-åm bygger om byggde om byggt om
build up, put together att bygga upp byg-a-up bygger upp byggde upp byggt upp
switch, swap, change att byta by:t-a byter bytte bytt
change (clothing) att byta om by:t-a-åm byter om bytte om bytt om
carry att bära bä:r-a bär bar burit
bend att böja böj-a böjer böjde böjt
wail att böla bö:l-a bölar bölade bölat
ought to, should att böra bö:r-a bör borde (bort)
begin att börja börj-a börjar började börjat
shock att chockera ɧåk-e:r-a chokerar chokerade chokerat
cycle att cykla syk-la cyklar cyklade cyklat
dance att dansa dans-a dansar dansade dansat
tremble att darra dar-a darrar darrade darrat
define att definiera def-in-i-e:r-a definierar definierade definierat
share, divide att dela de:l-a delar delade delat
split (into groups) att dela upp del-a-up delar upp delade upp delat upp
participate att delta de:l-ta: deltar deltog deltagit
demonstrate att demonstrera dem-ån-stre:r-a demonstrerar demonstrerade demonstrerat
design att designa des-ajn-a designar designade designat
discuss att diskutera dis-kut-e:r-a diskuterar diskuterade diskuterat
pull, tug att dra dra: drar drog dragit
attract att dra till sig dra:-til-sej drar till sig drog till sig dragit till sig
drink att dricka drik-a dricker drack druckit
tease att driva (med någon) dri:v-a driver drev drivit
drown att drunkna druŋk-na drunknar drunknade drunknat
dream att drömma dröm-a drömmar drömde drömt
dive att dyka dy:k-a dyker dök dykt
die att dö dö: dör dog dött
kill att döda dö:d-a dödar dödade dödat
judge att döma döm-a dömer dömde dömt
unite att enas e:n-as enas enades enats
offer att erbjuda e:r-bju:d-a erbjuder erbjöd erbjudit
admit, confess; acknowledge att erkänna e:r-ɕen-a erkänner erkände erkänt
replace att ersätta e:-ʂet-a ersätter ersatte ersatt
fall, decline att falla fal-a faller föll fallit
determine (the cause of) att fastslå fast-slå: fastslår fastslog fastslagit
understand att fatta fat-a fattar fattade fattat
flee, escape att fly fly: flyr flydde flytt
fly att flyga fly:g-a flyger flög flugit
float (in water) att flyta fly:t-a flyter flöt flutit
move (house, place) att flytta flyt-a flyttar flyttade flyttat
stain att fläcka flek-a fläckar fläckade fläckat
flow, float att flöda flö:d-a flödar flödade flödat
continue att fortsätta foʈ-ʂet-a fortsätter fortsatte fortsatt
emphasise att framhäva fram-hä:v-a framhävar framhävade framhävat
appear att framstå fram-stå: framstår framstod framstått
tempt att fresta frest-a frestar frestade frestat
freeze att frysa fry:s-a fryser frös frusit
ask att fråga frå:g-a frågar frågade frågat
promote att främja frem-ja främjar främjade främjat
cheat att fuska fusk-a fuskar fuskade fuskat
fill att fylla fyl-a fyller fyllde fyllt
get; may att få få: får fick fått
get through (a law or decision) att få igenom få:-i-je:n-åm får igenom fick igenom fått igenom
catch att fånga fåŋ-a fångar fångade fångat
color att färga färj-a färgar färgade färgat
attach att fästa fest-a fäster fäste fäst
follow att följa föl-ja följer följde följt
prepare att förbereda fö:r-be-re:d-a förbereder förberedde förberett
ban att förbjuda för-bju:d-a förbjuder förbjöd förbjudit
consume (a resource) att förbruka för-bru:k-a förbrukar förbrukade förbrukat
improve att förbättra för-bet-ra förbättrar förbättrade förbättrat
go into detail att fördjupa sig för-ju:p-a-sej fördjupar sig fördjupade sig fördjupat sig
prevent att förebygga fö:r-e-byg-a förebygger förebyggde förebyggt
prefer att föredra fö:r-e-dra: föredrar föredrog föredragit
suggest att föreslå fö:r-e-slå: föreslår föreslog föreslagit
decay att förfalla för-fal-a förfaller förföll förfallit
explain att förklara för-kla:r-a förklarar förklarade förklarat
forgive att förlåta fö-ɭå:t-a förlåter förlät förlåtit
extend att förlänga fö-ɭeŋ-a förlänger förlängde förlängt
minimize, decrease att förminska för-minsk-a förminskar förminskade förminskat
deny att förneka fö-ɳe:k-a förnekar förnekade förnekat
offend att förolämpa fö:r-o-lemp-a förolämpar förolämpade förolämpat
provide att förse fö-ʂe: förser försåg försett
delay att försena fö-ʂe:n-a försenar försenade försenat
insure, ensure att försäkra fö-ʂä:k-ra försäkrar försäkrade försäkrat
understand att förstå fö-ʂtå: förstår förstod förstått
strengthen att förstärka fö-ʂterk-a förstärker förstärkte förstärkt
destroy att förstöra fö-ʂtö:r-a förstör förstörde förstört
defend att försvara fö-ʂva:r-a försvarar försvarade försvarat
disappear att försvinna fö-ʂvin-a försvinner försvann försvunnit
try, attempt att försöka fö-ʂö:k-a försöker försökte försökt
deserve att förtjäna för-ɕä:n-a förtjänar förtjänade förtjänat
confuse att förvirra för-vir-a förvirrar förvirrade förvirrat
expect att förvänta sig för-vent-a-sej förväntar sig förväntade sig förväntat sig
change att förändra för-end-ra förändrar förändrade förändrat
increase (something) att föröka för-ö:k-a förökar förökade förökat
give att ge je: ger gav gett/(givit)
give up att ge upp je:-up ger upp gav upp gett upp
embarrass att genera ɧen-e:r-a generar generade generat
go through, go over (e.g. a list), undergo att genomgå je:n-åm-gå: genomgår genomgick genomgått
see through att genomskåda je:n-åm-skå:d-a genomskådar genomskådade genomskådat
marry att gifta sig jift-a-sej gifter sig gifte sig gift sig
like att gilla jil-a gillar gillade gillat
guess att gissa jis-a gissar gissade gissat
slip, slide, glide att glida gli:d-a glider gled glidit
glow att glöda glö:d-a glödar glödade glödat
forgat att glömma glöm-a glömmer glömde glömt
rub att gnida gni:d-a gnider gned gnidit
approve att godkänna go:d-ɕen-a godkänner godkände godkänt
grasp, grip att greppa grep-a greppar greppade greppat
found att grunda grund-a grundar grundade grundat
cry, weep att gråta grå:t-a gråter grät gråtit
dig att gräva grä:v-a gräver grävde grävt
swing att gunga guŋ-a gungar gungade gungat
benefit att gynna jyn-a gynnar gynnade gynnat
go, walk att gå gå: går gick gått
oppose att gå emot gå:-e-mo:t går emot gick emot gått emot
join, sign up att gå med gå:-me:(d) går med gick med gått med
be valid att gälla jel-a gäller gällde gällt
yawn att gäspa jesp-a gäspar gäspade gäspat
hide att gömma jöm-a gömmer gömde gömt
do, make att göra jö:r-a gör gjorde gjort
fail att göra fel jö:r-a-fe:l gör fel gjorde fel gjort fel
have att ha ha: har hade haft
afford att ha råd med ha:-rå:d-me(:d) har råd med hade råd med haft råd med
have run out of (something) att ha slut på (något) ha:-slu:t-på(:) har slut på hade slut på haft slut på
break, make broken att ha sönder ha:-sönd-er har sönder hade sönder haft sönder
chop att hacka hak-a hackar hackade hackat
hail att hagla ha:g-la haglar haglade haglat
limp att halta halt-a haltar haltade haltat
operate; act; shop att handla hand-la handlar handlade handlat
hate att hata ha:t-a hatar hatade hatat
be called something att heta he:t-a heter hette hetat
find att hitta hit-a hittar hittade hittat
help att hjälpa jelp-a hjälper hjälpte hjälpt
jump att hoppa håp-a hoppar hoppade hoppat
hope att hoppas håp-as hoppas hoppades hoppats
cough att hosta host-a hostar hostade hostat
threaten att hota ho:t-a hotar hotade hotat
chop att hugga hug-a huggar huggade huggat
rent, hire att hyra hy:r-a hyr hyrde hyrt
last, hold att hålla hål-a håller höll hållit
agree att hålla med hål-a-me:(d) håller med höll med hållit med
pour att hälla hel-a häller hällde hällt
greet att hälsa hels-a hälsar hälsade hälsat
get, fetch att hämta hemt-a hämtar hämtade hämtat
happen, occur att hända hend-a händer hände hänt
hang att hänga heŋ-a hänger hängde hängt
refer att hänvisa hä:n-vi:s-a hänvisar hänvisade hänvisat
raise (amount) att höja höj-a höjer höjde höjt
hear att höra hö:r-a hör hörde hört
inject att injicera in-jis-e:r-a injicerar injicerade injicerat
hunt, chase att jaga ja:g-a jagar jagade jagat
adjust att justera ɧyst-e:r-a justerar justerade justerat
compare att jämföra jem-fö:r-a jämför jämförde jämfört
comb att kamma kam-a kammar kammade kammat
throw att kasta kast-a kastar kastade kastat
pee att kissa kis-a kissar kissade kissat
tickle att kittla ɕit-la kittlar kittlade kittlat
complain att klaga kla:g-a klagar klagade klagat
stroke (e.g. a dog) att klappa klap-a klappar klappade klappat
pass (exam); handle (situation) att klara kla:r-a klarar klarade klarat
manage (situation) att klara av kla-ra-a:v klarar av klarade av klarat av
squeeze att klämma klem-a klämmer klämde klämt
itch, scratch att klia kli:-a kliar kliade kliat
stick att klistra klist-ra klistrar klistrade klistrat
get dressed att klä på sig klä:-på:-sig klär på sig klädde på sig klätt på sig
climb att klättra klet-ra klättrar klättrade klättrat
knock att knacka knak-a knackar knackade knackat
push att knuffa knuf-a knuffar knuffade knuffat
tie att knyta kny:t-a knyter knöt knutit
snap, crack att knäcka knek-a knäcker knäckte knäckt
boil att koka ko:k-a kokar kokade kokat
look, check att kolla kål-a kollar kollade kollat
come att komma kåm-a kommer kom kommit
arrive att komma fram kåm-a-fram kommer fram kom fram kommit fram
remember att komma ihåg kåm-a-i-hå:g kommer ihåg kom ihåg kommit ihåg
enter att komma in kåm-a-in kommer i kom in kommit in
realize, remember att komma på kåm-a-på: kommer på kom på kommit på
get settled in (in a new place) att komma tillrätta kåm-a-i-gåŋ kommer tillrätta kom tillrätta kommit tillrätta
confront att konfrontera kån-frånt-e:r-a konfronterar konfronterade konfronterat
compete att konkurrera kåŋ-kur-e:r-a konkurrerar konkurrerade konkurrerat
preserve att konservera kån-serv-e:r-a konserverar konserverade konserverat
control att kontrollera kån-trål-e:r-a kontrollerar kontrollerade kontrollerat
copy att kopiera kop-i-e:r-a kopierar kopierade kopierat
correct att korrigera kår-i-ɧe:r-a korrigerar korrigerade korrigerat
cost att kosta kåst-a kostar kostade kostat
hug att krama kra:m-a kramar kramade kramat
crash att krascha kraʂ-a kraschar kraschade kraschat
crush, smash att krossa krås-a krossar krossade krossat
crawl, creep att krypa kry:p-a kryper kröp krupit
demand, require att kräva krä:v-a kräver krävde krävt
fail (exam) att kugga kug-a kuggar kuggade kuggat
be able to, can att kunna kun-a kan kunde kunnat
kiss (each other) att kyssas ɕys-as kysses kysstes kyssts
fight, struggle att kämpa ɕemp-a kämpar kämpade kämpat
feel, know (someone) att känna ɕen-a känner kände känt
sense att känna av ɕen-a-a:v känner av kände av känt av
recognise att känna igen ɕen-a-i-jen känner igen kände igen känt igen
buy att köpa ɕö:p-a köper köpte köpt
drive att köra ɕö:r-a kör körde kört
övertake (in car) att köra om ɕö:r-a-åm kör om körde om kört om
cook, make food att laga mat la:g-a-ma:t lagar mat lagade mat lagat mat
land att landa land-a landar landade landat
load (transport) att lasta last-a lastar lastade lastat
smile att le le: ler log lett
lead, guide att leda le:d-a leder ledde lett
play (e.g. of children) att leka le:k-a leker lekte lekt
live att leva le:v-a lever levde levt
delivar att leverera lev-er-e:r-a levererar levererade levererat
suffer att lida li:d-a lider led lidit
lie (somewhere) att ligga lig-a ligger låg legat
resemble att likna li:k-na liknar liknade liknat
glue att limma lim-a limmar limmade limmat
trust, rely on att lita (på) li:ta-a-på litar (på) litade (på) litat (på)
lie (tell untruth) att ljuga ju:g-a ljuger ljög ljugit
curl, attract att locka låk-a lockar lockade lockat
promise att lova lå:v-a lovar lovade lovat
soothe att lugna luŋn-a lugnar lugnade lugnat
smell att lukta lukt-a luktar luktade luktat
trick, fool att lura lu:r-a lurar lurade lurat
succeed att lyckas lyk-as lyckas lyckades lyckats
lift att lyfta lyft-a lyfter lyfte lyft
listen att lyssna lys-na lyssnar lyssnade lyssnat
borrow, lend att låna lå:n-a lånar lånade lånat
lock att låsa lå:s-a låser låste låst
sound; let, allow att låta lå:t-a låter lät låtit
pretend att låtsas lås-as låtsas låtsades låtsats
put att lägga leg-a lägger la(de) lagt
soak att lägga i blöt leg-a-i:-blö:t lägger i blöt la(de) i blöt lagt i blöt
notice att lägga märke till leg-a-merk-e-til lägger märke till la(de) märke till lagt märke till
lie down, go to bed att lägga sig leg-a-sej lägger sig la(de) sig lagt sig
heal att läka lä:k-a läker läkte läkt
leave, abandon att lämna lem-na lämnar lämnade lämnat
long att längta leŋt-a längtar längtade längtat
teach att lära lä:r-a lär lärde lärt
read att läsa lä:s-a läser läste läst
lighten (load), ease att lätta let-a lättar lättade lättat
solve att lösa lö:s-a löser löste löst

Copyright iSpeakSwedish.com 2021