List of Swedish ett-words
Color key:
Zero-plural
Stem ends in vowel. Plural is -n and plural definite is -na
Irregular plural or irregular definite form

  Basic     Definite     Plural Definite plural
an alphabet ett alfabet   alfabetet   alfabet alfabeten
an altar ett altare   altaret   altaren altarena
an alternative, an option ett alternativ   alternativet   alternativ alternativen
a breath ett andetag   andetaget   andetag andetagen
an attack, seizure ett anfall   anfallet   anfall anfallen
an attack, assault ett angrepp   angreppet   angrepp angreppen
a face ett ansikte   ansiktet   ansikten ansiktena
a responsibility ett ansvar   ansvaret   ansvar ansvaren
a number (e.g. of people) ett antal   antalet   antal antalen
a pharmacy ett apotek   apoteket   apotek apoteken
a work, a job ett arbete   arbetet   arbeten arbetena
an argument ett argument   argumentet   argument argumenten
a sheet (e.g. of stamps) ett ark   arket   ark arken
an archive ett arkiv   arkivet   arkiv arkiven
a watch ett armbandsur   armbandsuret   armbandsur armbandsuren
an arrangement ett arrangemang   arrangemanget   arrangemang arrangemangen
an ass/arse ett arsle   arslet   arslen arslena
ashtray ett askfat   askfatet   askfat askfaten
a deduction ett avdrag   avdraget   avdrag avdragen
distance ett avstånd   avståndet   avstånd avstånden
contract ett avtal   avtalet   avtal avtalen
a bath ett bad   badet   bad baden
a bathroom ett badrum   badrummet   badrum badrummen
a bakery ett bageri   bageriet   bagerier bagerierna
a tape, belt; a band ett band   bandet   band banden
a child ett barn   barnet   barn barnen
a battery ett batteri   batteriet   batterier batterierna
a need ett behov   behovet   behov behoven
an amount ett belopp   beloppet   belopp beloppen
a bone, leg ett ben   benet   ben benen
a mountain ett berg   berget   berg bergen
a visit ett besök   besöket   besök besöken
a library ett bibliotek   biblioteket   bibliotek biblioteken
a sheet (e.g. of paper), magazine ett blad   bladet   blad bladen
a table ett bord   bordet   bord borden
a boom, crash, bang ett brak   braket   brak braken
a letter (post) ett brev   brevet   brev breven
a crime ett brott   brottet   brott brotten
a fraction; a quarrel ett bråk   bråket   bråk bråken
bread (a loaf of) ett bröd   brödet   bröd bröden
a wedding ett bröllop   bröllopet   bröllop bröllopen
a chest, breast ett bröst   bröstet   bröst brösten
an offer, bid ett bud   budet   bud budene
a bonfire ett bål   bålet   bål bålen
a belt ett bälte   bältet   bälten bältena
a berry ett bär   bäret   bär bären
a center ett centrum/   centrumet/   centrum/ centrumen/
  ett center     centret   centrer centren
a certificate ett certifikat   certifikatet   certifikat certifikaten
a date ett datum   datumet   datum datumen
a decade ett decennium   decenniet   decennier decennierna
a diploma ett diplom   diplomet   diplom diplomen
a discotheque  ett diskotek   diskoteket   diskotek diskoteken
a district ett distrikt   distriktet   distrikt distrikten
an animal ett djur   djuret   djur djuren
a drama ett drama   dramat   dramer dramerna
a dozen ett dussin   dussinet   dussin dussinen
a period of 24 hours ett dygn   dygnet   dygn dygnen
a tyre/tire ett däck   däcket   däck däcken
a surname, last name ett efternamn   efternamnet   efternamn efternamnen
an ego ett ego   egot   egon egona
a radiator, heater ett element   elementet   element elementen
an event ett evenemang   evenemanget   evenemang evenemangen
an example ett exempel   exemplet   exempel exemplen
a brand, make ett fabrikat   fabrikatet   fabrikat fabrikaten
a union; a cubby ett fack   facket   fack facken
a fact ett faktum   faktumet   fakta faktumen
a case, a fall ett fall   fallet   fall fallen
a keg, a tap; a dish ett fat   fatet   fat faten
a mistake, error, fault ett fel   felet   fel felen
a fig ett fikon   fikonet   fikon fikonen
a filter ett filter   filtret   filter filtren
a finger ett finger   fingret   fingrar fingrarna
a mountain (usually with snow) ett fjäll   fjället   fjäll fjällen
a majority ett flertal   flertalet   flertal flertalen
an aeroplane/airplane ett flyg   flyget   flyg flygen
an airline ett flygbolag   flygbolaget   flygbolag flygbolagen
an airplane/aeroplane ett flygplan   flygplanet   flygplan flygplanen
pork fläsk   fläsket   n/a n/a
a flow ett flöde   flödet   flöden flödena
a people ett folk   folket   folk folken
a photo ett foto   fotot   foton fotona
a fragment ett fragment   fragmentet   fragment fragmenten
a step forward ett framsteg   framsteget   framsteg framstegen
a stamp ett frimärke   frimärket   frimärken frimärkena
a seed ett frö   fröet   frön fröna
a sheep ett får   fåret   får fåren
a field ett fält   fältet   fält fälten
a jail ett fängelse   fängelset   fängelser fängelserna
a window ett fönster   fönstret   fönster fönstren
a past ett förflutet   det förflutna   n/a n/a
a relationship ett förhållande   förhållandet   förhållanden förhållandena
an apron ett förkläde   förklädet   förkläden förklädena
a supply ett förråd   förrådet   förråd förråden
a suggestion, a proposal ett förslag   förslaget   förslag förslagen
an attempt ett försök   försöket   försök försöken
an acquisition ett förvärv   förvärvet   förvärv förvärven
a gallery ett galleri   galleriet   gallerier gallerierna
a garage ett garage   garaget   garage garagen
a genius ett geni   geniet   genier genierna
an average ett genomsnitt   genomsnittet   genomsnitt genomsnitten
a glass ett glas   glaset   glas glasen
a floor ett golv   golvet   golv golven
a gram ett gram   grammet   gram grammen
a cry ett grin   grinet   grin grinen
a high school, secondary school ett gymnasium   gymnasiet   gymnasier gymnasierna
a hinge ett gångjärn   gångjärnet   gångjärn gångjärnen
a dent, nick; a hack ett hack   hacket   hack hacken
a raspberry ett hallon   hallonet   hallon hallonen
a necklace ett halsband   halsbandet   halsband halsbanden
a washbasin, sink (not in kitchen) ett handfat   handfatet   handfat handfaten
a handle ett handtag   handtaget   handtag handtagen
a hatred ett hat   hatet   hat haten
an ocean, sea ett hav   havet   hav haven
a hell ett helvete   helvetet   helveten helvetena
a home ett hem   hemmet   hem hemmen
a wheel ett hjul   hjulet   hjul hjulen
a heart ett hjärta   hjärtat   hjärtan hjärtana
a hop, jump; a hope ett hopp   hoppet   hopp hoppen
a hormone ett hormon   hormonet   hormoner hormonerna
a threat ett hot   hotet   hot hoten
a hotel ett hotell   hotellet   hotell hotellen
a mood ett humör   humöret   humör humören
a house ett hus   huset   hus husen
a head ett huvud   huvudet   huvuden huvudena
a hole ett hål   hålet   hål hålen
a direction, distance ett håll   hållet   håll hållen
a hair ett hår   håret   hår håren
a flyer ett häfte   häftet   häften häftena
a corner ett hörn   hörnet   hörn hörnen
content ett innehåll   innehållet   innehåll innnehållen
an institute ett institut   institutet   institut instituten
an instrument ett instrument   instrumentet   instrument instrumenten
an interval ett intervall   intervallet   intervall intervallen
an impression ett intryck   intrycket   intryck intrycken
an I (an ego) ett jag   jaget   jag jagen
a job ett jobb   jobbet   jobb jobben
an anniversary ett jubileum   jubileet   jubileer jubileerna
iron järn   järnet   n/a n/a
a cafeteria, a café ett kafé   kaféet   kaféer kaféerna
a chapel ett kapell   kapellet   kapell kapellen
a vessel, tub ett kar   karet   kar karen
a throw, toss ett kast   kastet   kast kasten
a click ett klick   klicket   klick klicken
a climate ett klimat   klimatet   klimat klimaten
a knee ett knä   knät   knän knäna
a committee ett kollegium   kollegiet   kollegier kollegierna
an account ett konto   kontot   konton kontona
an office ett kontor   kontoret   kontor kontoren
a card, map ett kort   kortet   kort korten
a requirement ett krav   kravet     krav kraven
a war ett krig   kriget     krig krigen
an envelope ett kuvert   kuvertet     kuvert kuverten
a refrigerator ett kylskåp   kylskåpet   kylskåp kylskåpen
a kitchen ett kök   köket   kök köken
a cherry ett körsbär   körsbäret   körsbär körsbären
meat kött   köttet   kött kötten
a team ett lag   laget   lag lagen
a layer ett lager   lagret   lager lagren
a sheet ett lakan   lakanet   lakan lakanen
a lamb ett lamm   lammet   lamm lammen
a country ett land   landet   länder länderna
a lion ett lejon   lejonet   lejon lejonen
a life ett liv   livet   liv liven
a light ett ljus   ljuset   ljus ljusen
a lid ett lock   locket   lock locken
a race ett lopp   loppet   lopp loppen
a drug, a medicine ett läkemedel   läkemedlet   läkemedel läkemedlen
county ett län   länet   län länen
lipstick ett läppstift   läppstiftet   läppstift läppstiften
a millennium ett millennium   millenniet   millennier millennierna
a cloud ett moln   molnet   moln molnen
a murder ett mord   mordet   mord morden
a museum ett museum   museet   museer museerna
a goal ett mål   målet   mål målen
a pattern ett mönster   mönstret     mönster mönstren
a meeting ett möte   mötet   möten mötena
a name ett namn   namnet   namn namnen
a number ett nummer   numret   nummer numren
a nest ett näste   nästet   nästen nästena
a pleasure ett nöje   nöjet   nöjen nöjena
a victim ett offer   offret   offer offren
an area ett område   området   områden områdena
a word ett ord   ordet   ord orden
an organ (e.g. heart) ett organ   organet   organ organen
a package ett paket   paketet   paket paketen
a paper ett papper   pappret   papper pappren
a pair, couple ett par   paret   par paren
an umbrella ett paraply   paraplyet   paraplyer paraplyerna
a party (political or group of people) ett parti   partiet   partier partierna
a passport ett pass   passet   pass passen
a perspective ett perspektiv   perspektivet   perspektiv perspektiven
a piano ett piano   pianot   pianon pianona
a post office ett postkontor   postkontoret   postkontor postkontoren
a postman, mail deliverer ett postombud   postombudet   postombud postombuden
a price ett pris   priset   priser priserna
a problem ett problem   problemet   problem problemen
a program ett program   programmet   program programmen
a test ett prov   provet   prov proven
a powder ett pulver   pulvret   pulver pulvren
a pound ett pund   pundet   pund punden
a pear ett päron   päronet   päron päronen
an outcry, a fuss ett rabalder   rabaldret   n/a n/a
a recipe ett recept   receptet   recept recepten
a rope ett rep   repet   rep repen
a result ett resultat   resultatet   resultat resultaten
a room, hall ett rum   rummet   rum rummen
a reputation; a rumor ett rykte   ryktet   rykten ryktena
a piece of advice ett råd   rådet   råd råden
a pipe ett rör   röret   rör rören
a community, a society ett samhälle   samhället   samhällen samhällena
a call, a conversation ett samtal   samtalet   samtal samtalen
a conscience ett samvete   samvetet   samveten samvetena
a shampoo ett schampo   schampot   schampon schampona
a century ett sekel   seklet   sekel seklen
a hospital ett sjukhus   sjukhuset   sjukhus sjukhusen
a shell, peel ett skal   skalet   skal skalen
a ship ett skepp   skeppet   skepp skeppen
a desk ett skrivbord   skrivbordet   skrivbord skrivborden
a locker, a cupboard ett skåp   skåpet   skåp skåpen
a beard, facial hair ett skägg   skägget   skägg skäggen
a joke ett skämt   skämtet   skämt skämten
a castle ett slott   slottet   slott slotten
a piece of jewellery ett smycke   smycket   smycken smyckena
a bedroom ett sovrum   sovrummet   sovrum sovrummen
a game ett spel   spelet   spel spelen
a language ett språk   språket   språk språken
a fence ett staket   staketet   staket staketen
a stand ett stativ   stativet   stativ stativen
a piece ett stycke   stycket   stycken styckena
a place ett ställe   stället   ställen ställena
an eraser ett suddgummi   suddgummit   suddgummin suddgummina
an answer ett svar   svaret   svar svaren
a swine, pig ett svin   svinet   svin svinen
a system ett system   systemet   system systemen
a company (of people) ett sällskap   sällskapet   sällskap sällskapen
a seat ett säte   sätet   säten sätena
a way (of doing something) ett sätt   sättet   sätt sätten
a ceiling, a roof ett tak   taket   tak taken
a number; a speech ett tal   talet   tal talen
a sign ett tecken   tecknet   tecken tecknen/teckena
an opportunity, occasion ett tillfälle   tillfället   tillfällen tillfällena
condition, state; permission ett tillstånd   tillståndet   tillstånd tillstånden
a shriek ett tjut   tjutet   tjut tjuten
a [town] square, market ett torg   torget   torg torgen
a tower ett torn   tornet   torn tornen
a tree ett träd   trädet   träd träden
a train ett tåg   tåget   tåg tågen
patience tålamod   tålamodet   n/a n/a
a cover, a douvet ett täcke   täcket   täcken täckena
a tent ett tält   tältet   tält tälten
a university ett universitet   universitetet   universitet universiteten
a pronunciation ett uttal   uttalet   uttal uttalen
a choice, an election ett val   valet   val valen
a weapon ett vapen   vapnet   vapen vapnen
a living room ett vardagsrum   vardagsrummet   vardagsrum vardagsrummen
a verb ett verb   verbet   verb verben
a work (i.e. of art), a [public] agency ett verk   verket   verk verken
a tool ett verktyg   verktyget   verktyg verktygen
a postcard ett vykort   vykortet   vykort vykorten
weather ett väder   vädret   n/a n/a
a year ett år   året   år åren
a century ett århundrade   århundradet   århundraden århundradena
a decade ett årtionde   årtiondet   årtionden årtiondena
a millennium ett årtusende   årtusendet   årtusenden årtusendena
an egg ett ägg   ägget   ägg äggen
a marriage ett äktenskap   äktenskapet   äktenskap äktenskapen
a subject, element (chemistry) ett ämne   ämnet   ämnen ämnena
an apple ett äpple   äpplet   äpplen äpplena
a fate, destiny ett öde   ödet   öden ödena
an eye ett öga   ögat   ögon ögonen
a moment ett ögonblick   ögonblicket   ögonblick ögonblicken
an ear ett öra   örat   öron öronen
an earring ett örhänge   örhänget   örhängen örhängena

Back
Copyright iSpeakSwedish.com 2021